Alle kinderen ontwikkelen zich op unieke wijze, sommige kinderen hebben daar meer begeleiding bij nodig dan andere. Om deze kinderen ook een succesvolle ontwikkeling te laten doormaken op school kan advisering, begeleiding en ondersteuning door een externe professional van doorslaggevend belang zijn.

Als ervaren ambulant begeleider ben ik gespecialiseerd in het aanvragen en uitvoeren van begeleiding op scholen; ik heb veel ervaring en expertise op het gebied van begeleiding van en rondom kinderen in het algemeen en kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking of met een langdurige ziekte (cluster 3) in het bijzonder. Ook voor kinderen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag (cluster 4) kunt u bij mij terecht.

Mijn begeleiding is mensgericht; betrokken, oplossingsgericht en praktisch. Ik ga altijd uit van de mogelijkheden en kracht van mensen, rekening houdend met beperkingen en grenzen. Ik geloof dat ieder kind OK is en beschikt over eigen ontwikkelingskracht! Mijn missie is om in de driehoek kind-ouders-school te streven naar een optimale ontwikkeling van het kind, vanuit een basis van vertrouwen met en in elkaar.

Ik werk vraaggestuurd, de invulling van de begeleiding is daarom divers en op maat, bijv.:

  • Voor een leerling met motorische problematiek (DCD) en dyslexie ondersteun ik de leerkracht en IB-er om in kaart te brengen wat deze leerling nodig heeft. Welke beperkingen zijn er, welke sterke kanten heeft het kind? Welke doelen willen we dit jaar halen, op welk gebied en wie gaat daar wat concreet voor doen? Wat heeft de leerkracht nodig?
  • Observeren van de interactie leerling-medeleerlingen, of leerling-leerkracht om te zien wat er bijv. nodig is om de zelfstandigheid van de leerling te vergroten, assertiever te worden, vragen te leren stellen, etc.
  • Meedenken over de inzet van hulpmiddelen
  • Coachen van de leerkracht om bijv. de relatie met de leerling te verstevigen.
  • Begeleiding/coaching van een leerling bij de sociaal-emotionele ontwikkeling (een aantal begeleidingssessies m.b.t. welbevinden, competentiebeleving, omgaan met beperking(en));
  • Ondersteuning van de leerkracht en IB-er bij het monitoren en evalueren van de doelen (aansluitend bij de werkwijze van de school, met als uitgangspunten: simpel en praktisch)
  • De school ondersteunen in de afstemming met ouders en evt. externe hulpverlening

Vanuit OntwikkelingsKracht werk ik nauw samen met andere hulpverleners, zoals een ergotherapeut. Zij kan adviseren met betrekking tot de ontwikkeling van de fijne motoriek (zie www.heppi-et.nl). En daarnaast werk ik ook samen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs uit het Speciaal Onderwijs. Zij kan adviseren met betrekking tot de ontwikkeling van de grove motoriek en het kind plezier laten houden in bewegingsonderwijs.School children showing thumbs up.

 “Mogelijkheden voor en vertrouwen in ieder kind.”